درز گیری !

اگر در و پنجره اتاق نشیمن ما درز داشته باشه از ورود گرد و خاک و گرما و سرما و حشرات در امان نخواهیم بود.

و امان مان را خواهد برید.

دل و روح ما هم در و پنجره هایی دارند که اگر درزگیری نشوند و مراقب ورودی های جانمان نباشیم دیری نمی پاید که :

گرد وغبارهای شک و تردید

حشرات موذی کینه و بدخواهی و بدبینی

سرمای بی اعتقادی و بی اعتنایی به فطرت و وجدان

گرمای اعتباریات و مقام و منصب ها و مشاغل خیالی

سرمایه های الهی انباشته در خانه دل را به تاراج خواهند برد.

چشم و گوش و دهان و شکم و زیر شکم مجاری و پنجره های ورودی همه ناخالصی ها و پیرایه ها به حریم پاک و گرانبهای روح و جان آدمی اند.

این که چه می بینم

چه می گویم

چه می شنوم

چه میخورم

چه ارتباطی با دنیای بیرون دارم

همه برای رهروی که بر مجاز نمی رود و راه حقیقت می جوید و می پوید اهمیت دارد.

مرتب درزها و مجاری نفوذی به خویشتن را بررسی کنیم.


..... درخانه اگر کس است یک حرف بس است!....


پ ن:


بجان دشمن به غیر از تن نداری                      تن ار کردی رها دشمن نداری

همین ما و منی خصم من و توست                 که خصمی غیر ما و من نداری

سلیمانی بداده خاتم از دست                           و لکن جز خود اهریمن نداری

بکاخت تافته مهری ز روزن                            تو کوری چشم بر روزن نداری

بزن بال و پری بشكن قفس را                         مگر انديشه ي گلشن نداري

به غير از خويشتن رهبر نداري                        به غير از خويشتن رهزن نداري


/ 0 نظر / 58 بازدید