منهای تو!

منهای تو یعنی چه؟!

منهای تو یعنی صفر؟!

منهای تو یعنی هیچ!

 "هیچ" منهای تو یعنی هیچ!

منهای تو دیگر"من"،"من"هم نتوان گفتن

ای با "من" و هم بی "من"

منهای تو آغازو نه فرجامی است

دیگر ندهد معنی خوب و بد آدم ها

هم آلودگی و پاکی منهای تو نقشی است بی تصویر!

منهای تو کو دیروز کو امروز کی فردا!

منهای تو زمان ساکن

منهای تو زمین دلتنگ

منهای تو درگیر اما و اگر خویشیم

منهای تو درگیر پس و پیشیم 

منهای تو پابند خیال و وهم

منهای تو دل در خلاء محض است

منهای تو یعنی چه؟

نه عارف و فیلسوفم ،نه عابد و نه زاهد

نه هرزه نشین هستم

نه معتکف دیرم

نه بی خبر از خویشم نه سر جهان دانم

ای با"من" و هم بی"من" 

منهای تو چون گردم گرد عدد و اعداد!

شمع و گل و پروانه بی جان و همه خاموش

ای جان همه ی جانان

از بهر تو هر جان جهان مدهوش

منهای تو هر چیزی به جهان اسمی است تنها اسم!

سید

21-12-96


/ 0 نظر / 81 بازدید